Digital Economy Development Support Fund Established in Uzbekistan

Digital Economy Development Support Fund Established in Uzbekistan

Uzbek President Shavkat Mirziyoyev signed a resolution “On formation of Fund for Support of Digital Economy Development “Digital Trust”.

Newsletter sign up